Nájdete nás aj na

Video analýza

Inteligentné videoanalýzy sú inštalované na server alebo priamo do kamier. Tieto aplikácie riešia náročné požiadavky a úspešne sa inštalujú v mnohých odvetviach. 

Narušenie priestoru 

Inteligentný monitoring objektov, ktorý slúži na ochranu pred nežiaducim vstupom osôb do chránenej zóny. S unikátnym konceptom vytvárania zón umožňuje rozpoznávanie štandardného správania sa objektov oproti narušiteľom. Detekciu je možné fl exibilne upraviť na základe rozloženia oplotenia alebo iných súčastí exteriéru.

Kontrola sabotáže

Monitoring kamery v prípade prekryti a, otočenia alebo zastriekania. Rozpoznáva formy či pozíciu objektov a na základe toho vyhodnocuje zmeny v obraze kamery. Prípadná manipulácia s kamerou je následne rýchlo detekovaná a tým sa zvýši dostupnosť celkového kamerového systému.

Detekcia neštandardného správania sa

Modul pre real-ti me varovania v prípade neštandardného správania sa objektu v záujmových zónach s prihliadnutí m na čas strávený pri danej akti vite. Okrem toho je upravený aj na poveternostné vplyvy a umožňuje detekciu aj v zlom počasí. Možno ho použiť vo vonkajšom aj vnútornom prostredí.

Vnútorný monitoring miestnost

Real-ti me varovania v prípade vniknuti a do zabezpečených vnútorných priestorov. Rozoznáva veľkosť objektu pozdĺž celkového obrazu kamery, analyzuje smerovanie objektu a rozpoznáva ho v rôznych perspektí vach. To uľahčuje spoľahlivú detekciu nepovolených prístupov aj pri zhoršených svetelných podmienkach.

Ochrana dopravných prostriedkov

Modul pre varovanie v prípade podozrivého správania sa na uzavretých staniciach alebo zastávkach. Rozpoznáva dopravné prostriedky a monitoruje správanie sa cestujúcich. Rozpoznáva atypické pohyby pri vandalizme aj pri zložitých svetelných podmienkach. Je vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Detekcia ohňa a dymu

Modul real-time varovania pri požiaroch v uzavretých halách alebo podzemných tuneloch. Vie rozpoznať a klasifikovať typické charakteristické znaky požiaru už v počiatočnej fáze, čo uľahčuje včasnú a spoľahlivú detekciu požiaru a dymu aj bez požiarnych detektorov.

Detekcia neoprávneného parkovania

Varovanie v prípade nezákonného alebo neoprávneného zastavenia vozidla v sledovanej oblasti. Rozlišuje typ dopravného prostriedku, jeho pohyb a dobu státia v sledovanej oblasti. Odpočítava čas strávený v danej oblasti a v prípade prekročenia stanoveného limitu signalizuje danú udalosť zodpovedným pracovníkom. Je vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Odložená batožina

Inteligentný modul na real-time varovanie v prípade prítomnosti podozrivých batožín v sledovanom vnútornom priestore. Zaznamenáva uložené predmety alebo tašky, overuje a preveruje čas nehybnosti, ohlási varovanie. Umožňuje presnú detekciu opustených alebo potenciálne nebezpečných tašiek, kufríkov a pod. aj vo veľmi frekventovaných oblastiach, ako sú stanice hromadnej prepravy, letiská a pod. Je vhodný na vnútorné aj externé použitie.

3D ochrana objektov

Je modul na real-time varovania v prípade neoprávneného priblíženia sa k vystavovanému objektu. S podporou Time-of-Flight kamery vytvorí nad objektom 3D obal na ochranu napr. sôch alebo vytrín. To uľahčuje detekciu vandalizmu alebo pokusov o krádež bez narušenia výstavy. Je vhodný na vnútorné použitie.

Máte záujem o službu video analýza?

Kontaktujte nás