Nájdete nás aj na

Zabezpečovacie systémy a slaboprúdové riešenia

Elektronický zabezpečovací systém pozostáva z detektorov pohybu, detektorov otvorenia dverí, signalizácie požiaru, plynu, C02 , metánu, ako aj rozbiti a skla, zatopenia či snímania vibrácií. Celý súbor bezpečnostných prvkov je pripojený na riadiacu jednotku. EZS zabezpečuje komunikáciu s vybranými zložkami, ako sú napr. polícia, PCO (pult centrálnej ochrany), hasiči alebo aj mobilný telefón zákazníka.

PERIMETRICKÁ OCHRANA

Perimetria je určená na vonkajšiu ochranu objektov inštaláciou senzorového kábla na oplotenie, inštaláciou do zeme, do sti en alebo samostatnými infrazávorami. Patrí medzi moderné zabezpečovacie systémy na ochranu perimetra obvodu objektu alebo iných priestorov, kde je potrebná včasná informácia o narušení chráneného objektu, t. j. ihneď pri pokuse o vstup nepovolaných osôb do chráneného objektu, na pozemok, resp. do iných vonkajších i vnútorných priestorov.

PRÍSTUPOVÉ A DOCHÁDZKOVÉ SYSTÉMY

Moderné systémy využívajú bezkontaktné identi fi kátory (karty), biometrické snímače alebo rozpoznávanie tváre. Sú navrhnuté na zaistenie evidencie dochádzky, kontroly vozidiel a návštevníkov v administratí vnych či priemyselných prevádzkach. Systém je možné rovnako kombinovať s už existujúcimi technológiami, ako sú napr. existujúce identi fi kačné karty, turnikety, vjazdové závory alebo iné zariadenia.

AUDIO – VIDEO VRÁTNIK

Celý systém umožňuje komunikáciu s prichádzajúcou návštevou a otvorenie dverí prostredníctvom tlačidla. Videotelefón pridáva ku zvukovej komunikácii aj obraz. Vizuálna kontrola prichádzajúcej návštevy zvyšuje bezpečnosť, hlavne v nočných hodinách, vďaka zabudovaným infračerveným diódam v okolí kamery. Videotelefóny môžu vďaka prídavným tlačidlám poslúžiť i k ďalším funkciám, ako napr. otvorenie brány, zapínanie vonkajšieho osvetlenia, prípadne prepnuti e na prídavnú externú kameru.

RADAROVÉ SYSTÉMY

Radarové systémy využívané z dôvodu podpory dodržiavania maximálne povolenej rýchlosti pomáhajú znížiť nehodovosť v obci. Na informačný panel sa premieta rýchlosť vozidla a okamžite po prekročení maximálnej hodnoty zobrazí upozornenie pre vodiča. Umiestňujú sa na stĺpy verejného osvetlenia, z ktorých sú napájané. V prípade nutnosti možno na napájanie použiť solárny panel.

Na implementáciu existujú viaceré alternatí vy: • Len zobrazovanie rýchlosti.
• Zobrazenie rýchlosti a nápisu SPOMAĽ v prípade prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti.
• Montáž so semaforom, ktorý na základe rýchlosti zmení signalizáciu z bežnej zelenej na červenú farbu. V tomto prípade je potrebné doplnenie dopravného značenia.

LIVE STREAMING

Zabezpečenie živého obrazu alebo záznamu z firemného, komerčného alebo iného podujatia online. Prostredníctvom moderovaných služieb je možné doplniť do obrazu samostatné titulky so zobrazením popisu celkového diania pred kamerami. Využitím obrazu v obraze je možné vymieňať pohľady kamier pre dynamický prenos záznamu. Následne je príslušný obraz zasielaný cez streamingové servery všetkým internetovým účastníkom. Výsledkom je zverejnenie samostatných záberov dostupných tak pre počítače, ako aj mobilné zariadenia s online prenosom zvuku na doplnenie celkového zážitku z podujatia.

V rámci riešenia sú k dispozícii viaceré možnosti:
• cloudové nahrávanie,
• anonymizácia tvárí,
• heat mapa objektu
• a ďalšie.

INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ – BEZPEČNOSTNÉ PROJEKTY

K 1. júlu 2013 vstúpil do platnosti nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý ukladá firmám, obciam a iným prevádzkovateľom povinnosť vypracovať a viesť bezpečnostnú dokumentáciu.

Výhodou spracovania dokumentácie našou spoločnosťou je jej vypracovanie na základe reálnych skúseností a problémov našich zákazníkov, overených znalostí našich odborníkov z oblasti legislatívy, bezpečnostných technológií slúžiacich pri ochrane osobných údajov, ako aj pri komunikácii s Úradom pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Každý bezpečnostný projekt je šitý na mieru a obsahuje špecifikáciu podľa reálnych potrieb zákazníka.

Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie zahŕňa:
• analýzu bezpečnosti informačného systému,
• bezpečnostnú smernicu,
• bezpečnostný zámer,
• bezpečnostný projekt,
• evidenciu informačných systémov na Úrade pre ochranu osobných údajov SR, • školenie oprávnených osôb,
• konzultačné služby.

Máte záujem o službu Zabezpečovacie systémy a slaboprúdové riešenia?

Kontaktujte nás